Εξωτερικά – Αισθητικά- Λειτουργικά Ελαττώματα:

Ο πελάτης κατά την παραλαβή δύναται να ελέγχει τα προϊόντα για τυχόν εξωτερικά, αισθητικά, ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι το προϊόν φέρει τέτοιου είδους ελαττώματα, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του σημειώνοντας το λόγο στο δελτίο παράδοσης. π.χ άρνηση παραλαβής λόγω “χτυπημένου” προϊόντος. Ειδικότερα στις παραδόσεις λευκών συσκευών μέσω μεταφορικής εταιρίας, συνιστάται να γίνεται αποσυσκευασία της συσκευής, με την παρουσία του μεταφορέα. Στις περιπτώσεις που ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα το είδος προς παράδοση, θα θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση, εξωτερικά και χωρίς αισθητικά ελαττώματα. Σε παραδόσεις προϊόντων μέσω courier, ο έλεγχος των προϊόντων πραγματοποιείται το πρώτο 24ωρο και εάν ο πελάτης διαπιστώσει εξωτερικά αισθητικά ελαττώματα στη συσκευή, επικοινωνεί με την εταιρία μας. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις (μέσω μεταφορικής και μέσω courier) ο πελάτης δύναται, επιπλέον να ελέγξει τα προϊόντα για τυχόν λειτουργικά ελαττώματα εντός 48 ωρών και να επικοινωνήσει με την εταιρία. Μετά το πέρας των 24 ωρών, για εξωτερικά και αισθητικά ελαττώματα ή/και 48 ωρών για λειτουργικά ελαττώματα, θα θεωρείται ότι το προϊόν παραδόθηκε καλώς σε άριστη κατάσταση.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξαρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αν τα παραπάνω εντοπιστούν μετά την παράδοση και την αναχώρηση του μεταφορέα, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την μεταφορική εταιρία και το κατάστημα εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος και να δηλώσει ελάττωμα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιστροφή, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και με πλήρη συσκευασία.

Στις περιπτώσεις που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εγκρίνει αντικατάσταση ή πίστωση προϊόντος, η επιστροφή του θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier .

Στις περιπτώσεις που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε ακύρωση συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους, με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση και ορίζεται από την τράπεζα του συναλλασσόμενου.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται σε αυτόν από το κατάστημα από το οποίο παραλήφθηκε το προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή (παρελκόμενα, καταστραμμένη συσκευασία, κομμένη ταινία ασφαλείας) το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και θα προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Η επιστροφή προϊόντων που αφορούν υγιεινή και προσωπική φροντίδα, θα γίνεται δεκτή μόνο αν είναι σφραγισμένα με την εργοστασιακή ταινία ασφαλείας.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA = Dead on Arrival ) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού θα γίνεται επίσης με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «Κούλελης Ιωάννης » , είτε με αποστολή αυτού μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρειας επιβαρυνόμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα έξοδα παραλαβής του, κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, τα έξοδα αποστολης επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός πέντε (5) εργασιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα, και εντός επτά (7) εργασιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Από την διαδικασία DOA εξαιρούνται οι λευκές συσκευές. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ), τα παρελκόμενα και πλήρη την συσκευασία του.

Η δυνατότητα για εγγύηση DOA δίδεται μόνο εφόσον παρέχεται απο τον κατασκευστή στα πλαίσια της εγγύησης που έχει το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης το προϊόν αποστέλλεται στο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή που θα πιστοποιήσει τη βλάβη με σχετική διάγνωση και θα δώσει την έγκριση αντικατάστασης.

Σε περιπτώσεις κατασκευαστών που δεν προβλέπουν αντικατάσταση με διαδικασία DOA το προϊόν αποστελλεται στο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο και επισκευάζεται στα πλαίσια της ισχύουσας εγγύησης. Σε όλες τις περιπτώσεις αγορών συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών πριν από κάθε αγορά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμμιά ευθύνη για τους όρους και χρόνους ανταπόκρισης των εξουσιοδοτημένων και επιλεγμένων από τον κατασκευαστή επισκευαστικών κέντρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της θα ασκήσει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ευκολότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων για τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας για τα δεδομένα του χρήστη.

Στην περίπτωση των λευκών συσκευών ( ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών μηχανημάτων, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας η της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης βλάβης της συσκευής. Οι προαναφερθείσες συσκευές δεν καλύπτονται με την διαδικασία DOA.

Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.
Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα από το οποίο παραλήφθηκε το προϊόν.

Η επιστροφή τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από το πόρισμα ελέγχου της αντιπροσωπείας.

Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA) , (από επίσημο και μόνο σημείο ελέγχου του κατασκευαστή και στα πλαίσια της παρεχόμενης από αυτόν εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω ) έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θεωρηθεί ελαττωματική κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και την κάρτα αποθήκευσης που είχε αγοράσει μαζί με την εν λόγω μηχανή). Στην περίπτωση που το ελλαττωματικό προϊόν , παρέχεται στον πελάτη με συνοδευτικό προϊόν ως ΔΩΡΟ , τότε ο πελάτης , πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει καί το εν λόγω ΔΩΡΟ , πίσω στην εταιρεία.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.
Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) ) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία φυσικής παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Στην περίπτωση που έχει γίνει διαχείριση του προϊόντος από τον καταναλωτή πέραν της αναγκαίας, ο τελευταίος θα ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος που επιστρέφεται. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της Κούλελης Ιωάννης δεν καλύπτονται από την εταιρεία και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.
Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.
Τα διατιθέμενα από την Κούλελης Ιωάννης προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων), στην ελληνική γλώσσα.

Έναρξη της προθεσμίας υπαναχώρησης

Για τις συμβάσεις πώλησης, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει:
i. Από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον πελάτη ή σε τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον πελάτη.
ii. Σε περίπτωση πολλών προϊόντων που παραγγέλλονται με μία παραγγελία, από την παράδοση του τελευταίου προϊόντος.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής:
i. στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας: εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
ii. στην περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, είτε δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που θα υποδείξει ο ίδιος.
iii. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω Paypal, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού Paypal του πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της υπαναχώρησης προς στον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτά από την Εταιρεία προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.

Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις εξής περιπτώσεις:
i. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, θερμόμετρα, μαγειρικά σκεύη κλπ).
ii. Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
iii. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα και πληρωμή στο κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
iv .H αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης
Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Δικαιώματα καταναλωτή
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα καταναλωτή μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ιστοσελίδες:

Συνήγορος του Καταναλωτή

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή